Bát Nhã Tâm Kinh – Kinh Bát Nhã

1/ Chú giải Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa 5 biến – Tiếng việt chữ lớn đọc nhanh – Trừ được hết thảy khổ ách

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa 5 biến – Tiếng việt chữ lớn đọc nhanh – Trừ được hết thảy khổ ách là đại thần chú lớn, là đại minh chú, là Vô thượng chú, là Vô Đẳng Đẳng chú, trừ được hết thảy khổ ách, chân thực không hư.

Khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, thực hành sâu sa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách.

Này ông Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế.

Này ông Xá Lợi Tử! Tướng không của mọi pháp, không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, cho nên trong Chân Không, không có sắc, không có Thọ, Tưởng, Hành, Thức; Không có Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý, không có Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; Không có Nhỡn giới, cho đến không có ý thức giới; Không có Vô minh, cũng không có cái hết Vô minh; cho đến già, chết, cũng không có cái hết già, chết;

Không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo; Không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc; Vì không có chỗ chứng đắc.

Bồ Tát Y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu kính Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.

Vì vậy nói ra là bài chú Bát Nhã Ba La Mật Đa. Liền nói bài chú rằng: “Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha”. (3 lần)

Tuy nhiên niệm Phật trong công phu này, người niệm phải đủ tín, nguyện, hạnh và nhất tâm bất loạn, phải đạt đến mức độ tâm niệm như bất niệm, đúng theo như pháp bất nhị và tính không trong Bát Nhã Tâm Kinh thì mới đạt được đạo quả. 

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa 5 biến – Tiếng việt chữ lớn đọc nhanh – Trừ được hết thảy khổ ách, nghe thôi thì chưa đủ, người Phật tử nên thay đổi cái tâm, phải hiểu rõ lý nhân duyên, luật nhân quả, biết được thân người là hiếm quý, cuộc đời là vô thường, hiểu rõ những khổ đau trong luân hồi, làm điều lành trong cuộc sống thường ngày.

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa 5 biến - Tiếng việt chữ lớn đọc nhanh - Trừ được hết thảy khổ ách
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa 5 biến – Tiếng việt chữ lớn đọc nhanh – Trừ được hết thảy khổ ách

2/ Bát Nhã Tâm Kinh – Kinh Bát Nhã

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc, vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát đỏa Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố; viễn ly điên đảo mộng tưởng; cứu cánh Niết Bàn. Tam thế Chư Phật, Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, Đắc A nậu đa la Tam miệu Tam Bồ đề. 

Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú. Tức thuyết chú viết: Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề. Tát bà ha. (3 lần)

Xem kênh Gia Đình Ta Tụng Kinh trên YouTube 

1/ Bát Nhã Tâm Kinh 3 biến có chữ – Thầy Thích Trí Thoát tụng: https://youtu.be/-nXVsXWpOCA

2/ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa 5 biến – Tiếng việt chữ lớn đọc nhanh – Trừ được hết thảy khổ ách: https://youtu.be/haZ_CQo2CrE

3/ Tụng kinh Bát Nhã 7 biến chữ chạy – TRÍ và TUỆ trong Mật Đa Tâm Kinh – Sự Tinh Tuý của Ba La Mật: https://youtu.be/4m7fRDDfIyk

4/ Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 21 biến tụng nhanh – Hành Thâm Bát Nhã và Vai trò của Tâm Kinh: https://youtu.be/4Oq2vQyt4Kw

Tải file (MP3) Bát Nhã Tâm Kinh – Kinh Bát Nhã:

 1 biến | 3 biến | 5 biến | 7 biến | 21 biến

 Mọi hình thức sao chép từ trang này đều được hoan nghênh.

About tramlong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *