Chú Đại Bi 49 biến cỡ chữ to – Thầy Thích Trí Thoát đọc nhanh hiểu sâu nhớ lâu trọn đời – Linh ứng

Chú Chú Đại Bi 49 biến cỡ chữ to – Thầy Thích Trí Thoát đọc nhanh hiểu sâu nhớ lâu trọn đời – Linh ứng

Những người trì tụng Chú Đại Bi 49 biến cỡ chữ to – Thầy Thích Trí Thoát đọc nhanh hiểu sâu nhớ lâu trọn đời – Linh ứng, đạt được những lợi ích ngoài sức tưởng tượng thì luôn có rất nhiều, thậm chí là cực kì nhiều. Vậy nên Chú Đại Bi của Đức Phật hay của các vị Bồ Tát tuyên thuyết trong kinh, vẫn lưu truyền rộng rãi.

Sức ta tuy không phát huy hết mười phần công năng của Chú Đại Bi được, chỉ được chín phần, tám phần, thậm chí một phần trăm thôi thì cũng thì vẫn cứ là vô lượng công đức.

Nhờ đó mà nghiệp chướng của ta được tiêu trừ, phước đức ta tăng trưởng, việc đời, việc Đạo song toàn, lại gieo trồng chủng tử Bồ Đề cho vô lượng kiếp sau, sẽ có một ngày thành tựu đạo quả Bồ Đề Vô Thượng.

Những người trì niệm Chú Đại Bi 49 biến cỡ chữ to – Thầy Thích Trí Thoát đọc nhanh hiểu sâu nhớ lâu trọn đời – Linh ứng, thường có cuộc sống tâm linh mãnh liệt hơn người thường, khi gặp nạn như có người che chắn, khi làm việc như có người âm thầm giúp đỡ, khi đi đường luôn cảm nhận sự bình an, đi giữa đao binh mà không sợ hãi…

Những điều này chỉ ai trì chú mới hiểu và cảm nhận được mà thôi. Đó là sự linh ứng vô ngại tâm đà la ni của Bồ Tát Quan Âm đang hộ trì chúng ta, ai chưa biết Chú Đại Bi thì hãy phát tâm trì tụng từ bây giờ.

Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, do ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường). Bài chú này có 84 câu, người trì tụng CHÚ ĐẠI BI 49 biến cỡ chữ to – Thầy Thích Trí Thoát đọc nhanh hiểu sâu nhớ lâu trọn đời – Linh ứng sẽ được 15 điều lành, không bị 15 thứ hoạnh tử bức hại.

A/ Được 15 điều lành

1. Sinh ra thường được gặp vua hiền

2. Thường sinh vào nước an ổn

3. Thường gặp vận may

4. Thường gặp được bạn tốt

5. Sáu căn đầy đủ

6. Tâm đạo thuần thục

7. Không phạm giới cấm

8. Bà con hòa thuận thương yêu

9. Của cải thức ăn thường được sung túc

10. Thường được người khác cung kính, giúp đỡ

11. Có của báu không bị cướp đoạt

12. Cầu gì đều được toại ý

13. Long, Thiên, thiện thần thường theo hộ vệ

14. Được gặp Phật nghe pháp

15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm sâu.

B/ Không bị 15 thứ hoạnh tử:

1. Chết vì đói khát khốn khổ

2. Chết vì bị gông cùm, giam cầm đánh đập

3. Chết vì oan gia báo thù

4. Chết vì chiến trận

5. Chết vì bị ác thú hổ, lang sói làm hại

6. Chết vì rắn độc, bò cạp

7. Chết trôi, chết cháy

8. Chết vì bị thuốc độc

9. Chết vì trùng độc làm hại

10. Chết vì điên loạn mất trí

11. Chết vì té từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm

12. Chết vì người ác trù ếm

13. Chết vì tà thần, ác quỷ làm hại

14. Chết vì bệnh nặng bức bách

15. Chết vì tự tử

Chúc các bạn luôn tinh tấn tu hành, đạo tâm kiên định, sớm viên thành Phật Đạo !

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Theo dõi kênh “Gia Đình Ta Tụng Kinh” trên:

– YouTube: https://www.youtube.com/c/giadinhtatungkinh
– YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCCz4tkyahALfAPjo7N1Gwmg
– Facebook: https://www.facebook.com/giadinhtatungkinh
– Facebook : https://www.facebook.com/cuocsongdamme2021
– Twitter: https://twitter.com/tramlongduc
– Blog: https://tramlongduc.blogspot.com
– Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/tramlongduc
– Pinterest: https://www.pinterest.com/tramlongduc
– Linkedln: https://www.linkedin.com/in/duc-tram-58491819a
– Mix: https://mix.com/ductramlong
– SoundCloud: https://soundcloud.com/chu-dai-bi
– Website: https://tramlongduc.com

#chúđạibi #giadinhtatungkinh #chudaibi #kinhchúđạibi #chuđaibi49bienthichtrithoattung #chúđạibi49biếnnhanhcóchữ #kinhchúđạibi49biếnnhanh #chúđạibi49biếnđọcnhanh #chúđạibi49biếntụngnhanh #tụngkinhchúđạibi108biến #chúđạibicóchữ #tụngkinh #tụngchúđạibi #nghekinhchúđạibi #chúđạibi21biến #chúđạibi7biếnthíchtríthoáttụng #chúđạibi3biếngiọngđọcnhanh #tụngkinhtheotiếngmõ #thầythíchtríthoáttụngchúđạibi #chúđạibi49biến #cóchữ #cỡchữto #chữto #chúđạibi49biếncỡchữto #đọcnhanhhiểusâunhớlâutrọnđời #linhứng #cuộcsốngđammê #giọnggừnggià #tramlongduc #quảngcáotamkỳ

Chú Đại Bi 49 biến - Gia đình ta tụng kinh
Chú Đại Bi 49 biến – Gia đình ta tụng kinh

Chú Đại Bi 49 biến

Chú Đại Bi 49 biến cỡ chữ to - Thầy Thích Trí Thoát đọc nhanh hiểu sâu nhớ lâu trọn đời - Linh ứng
Chú Đại Bi 49 biến cỡ chữ to – Thầy Thích Trí Thoát đọc nhanh hiểu sâu nhớ lâu trọn đời – Linh ứng

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
Thiên Thủ Thiên Nhãn, Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12. Nam mô na ra cẩn trì
13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14. Tát bà a tha đậu du bằng
15. A thệ dựng
16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
17. Na ma bà dà
18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19. Án. A bà lô hê
20. Lô ca đế
21. Ca ra đế
22. Di hê rị
23. Ma ha bồ đề tát đỏa
24. Tát bà tát bà
25. Ma ra ma ra
26. Ma hê ma hê rị đà dựng
27. Cu lô cu lô yết mông
28. Độ lô độ lô phạt xà da đế
29. Ma ha phạt xà da đế
30. Đà ra đà ra
31. Địa rị ni
32. Thất Phật ra da
33. Giá ra giá ra
34. Mạ mạ phạt ma ra
35. Mục đế lệ
36. Y hê di hê
37. Thất na thất na
38. A Ra sâm Phật ra xá lợi
39. Phạt sa phạt sâm
40. Phật ra xá da
41. Hô lô hô lô ma ra
42. Hô lô hô lô hê rị

43. Ta ra ta ra
44. Tất rị tất rị
45. Tô rô tô rô
46. Bồ đề dạ bồ đề dạ
47. Bồ đà dạ bồ đà dạ
48. Di đế rị dạ
49. Na ra cẩn trì
50. Địa rị sắc ni na
51. Ba dạ ma na
52. Ta bà ha
53. Tất đà dạ
54. Ta bà ha
55. Ma ha tất đà dạ
56. Ta bà ha
57. Tất đà du nghệ
58. Thất bàn ra dạ
59. Ta bà ha
60. Na ra cẩn trì
61. Ta bà ha
62. Ma ra na ra
63. Ta bà ha
64. Tất ra tăng a mục khê da
65. Ta bà ha
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
67. Ta bà ha
68. Giả kiết ra a tất đà dạ
69. Ta bà ha
70. Ba đà ma kiết tất đà dạ
71. Ta bà ha
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73. Ta bà ha
74. Ma bà rị thắng yết ra dạ
75. Ta bà ha
76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77. Nam mô a rị da
78. Bà lô kiết đế
79. Thước bàn ra dạ
80. Ta bà ha
81. Án. Tất điện đô (3 lần)
82. Mạn đà ra
83. Bạt đà gia
84. Ta bà ha…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Xem kênh Gia Đình Ta Tụng Kinh trên YouTube

1/ THẦN CHÚ ĐẠI BI 3 BIẾN – đọc Nhanh theo Chữ – trì tụng mỗi ngày tại nhà rất linh nghiệm và may mắn: https://youtu.be/eSioWo0k5WM

2/ Kinh Chú Đại Bi 7 biến có Chữ đọc NHANH thanh thoát – Nhẹ nhàng để sám hối – Thích nữ Đồng Danh: https://youtu.be/Tb1bXJo9dMQ

3/ Chú Đại Bi 7 biến – thầy Thích Trí Thoát tụng NHANH có CHỮ – Nguyện hồi hướng công đức phước báu: https://youtu.be/sgHTqOXf24Q

4/ Chú Đại Bi 21 biến đọc NHANH có CHỮ tiếng việt – Thích Nữ Đồng Danh – Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn: https://youtu.be/Cy7Xj5COk-0

5/ Niệm thần Chú Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 21 biến có CHỮ giọng đọc NHANH – Nghe hằng ngày thật kỳ diệu: https://youtu.be/2oGa9yfBwGE

6/ CHÚ ĐẠI BI 49 biến cỡ chữ to – Thầy Thích Trí Thoát đọc nhanh hiểu sâu nhớ lâu trọn đời – Linh ứng: https://youtu.be/el4pa3izK8o

7/ Tụng kinh Chú Đại Bi 108 biến NHANH có CHỮ – Sư Thích Nữ Đồng Danh – Đọc kinh mỗi ngày cầu bình an: https://youtu.be/SGnpwBNNcNg

8/ Chú Đại Bi 108 biến NHANH CÓ CHỮ – Thầy Thích Trí Thoát mp3 – Tụng kinh Chú Đại Bi 108 biến mỗi ngày: https://youtu.be/B7obPL23Bok

 

Tải file (MP3) Chú Đại Bi 3 biến:

1 biến | 3 biến | 5 biến | 7 biến

 

Mọi hình thức sao chép từ trang này đều được hoan nghênh.

About tramlong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *