Chú Đại Bi 7 biến – Thầy Thích Trí Thoát tụng NHANH có CHỮ – Nguyện hồi hướng công đức phước báu

Chú Đại Bi 7 biến – Thầy Thích Trí Thoát tụng NHANH có CHỮ – Nguyện hồi hướng công đức phước báu

Chú Đại Bi chính là sự cứu khổ, cứu nạn. Hàng ngày, có biết bao lần chúng ta gặp phải những khó khăn, hiểm nguy, những lần khổ ải, đau thương, đi đến con đường cùng thì hãy có niềm tin vào lòng từ bi của Đức Phật Quan Thế Âm, không ngừng trì tụng Chú Đại Bi chắc chắn Ngài sẽ giúp ta bằng những phương tiện thiện xảo để cứu thoát của chúng ta khỏi vòng hiểm nguy, tiến đến cuộc sống hạnh phúc an lạc, sanh vào cõi Phật Tây Phương.

Muốn Chú Đại Bi 7 biến – Thầy Thích Trí Thoát tụng NHANH có CHỮ – Nguyện hồi hướng công đức phước báu, phát huy hết công năng giải thoát cứu khổ, khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, khi tụng Chú Đại Bi ta đừng quên tự quan sát chính mình, hiểu được tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh đó để thấy tại sao Chú Đại Bi lại có khả năng cứu khổ, cứu nạn. Bởi lẽ, có những tội ác của chúng ta được gieo xuống từ kiếp này, hoặc từ muôn vàn kiếp trước mà khi đầu thai chúng ta đã không còn nhớ. Chính hạt giống xấu đã từng gieo ấy đến kiếp này tạo thành quả và chúng ta phải gánh lấy và trải qua. Tụng kinh Chú Đại Bi 7 biến giải nghiệp để giải thoát con người khỏi sự khổ đau chính là vì công năng vi diệu phá giải nghiệp ác.

Ngài Tuyên Hóa dạy rằng: Người trì kinh, chú sẽ được ba nghiệp thanh tịnh, khi ba nghiệp lắng đọng thì trí huệ sinh (nhân định tức huệ) đồng Phật vãng Tây Phương.
Trì Chú mục đích nhiếp phục tam nghiệp hằng thanh tịnh để trừ được ba ác nghiệp thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp

Thân nghiệp gồm ba: không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm
Khẩu nghiệp có bốn: không nói dối, không nói ác khẩu, không nói lưỡi hai chiều, không nói thêu dệt”
Ý nghiệp có ba: tham, sân, si.

Như vậy trì chú, niệm Phật cũng đều mục đích như nhau để tam nghiệp hằng thanh tịnh. Khi tâm mình thanh tịnh tức tâm bình, tâm bình tạo ra thế giới bình “tướng tự tâm sanh,” mây tan thì trăng tự nhiên hiển bày tỏa sáng.
Khi chúng ta trì chú một cách nhất tâm thì sẽ đoạn trừ được phiền não.

Tất cả mọi người có thể trì tụng, nhưng muốn được lợi lạc trong khi trì tụng kinh thì người Phật tử cố gắng giữ tam nghiệp thanh, giữ giới dứt các điều ác làm các việc lành mới được công đức tốt đẹp.

Vì thế chúng ta phải học gấp chú Đại Bi, mỗi người đều nên học chú Đại Bi, vì sau này có dịp dùng tới. Trong tương lai nếu nơi mình ở có vấn đề gì. Hoặc gặp yêu ma quỷ quái gì, ngay lúc nguy cấp đó các vị đều nên niệm Chú Đại Bi. Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ bảo hộ cho mình, tiêu tai miễn nạn!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Theo dõi kênh “Gia Đình Ta Tụng Kinh” trên:

– YouTube: https://www.youtube.com/c/giadinhtatungkinh
– YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCCz4tkyahALfAPjo7N1Gwmg
– Facebook: https://www.facebook.com/giadinhtatungkinh
– Facebook : https://www.facebook.com/cuocsongdamme2021
– Twitter: https://twitter.com/tramlongduc
– Blog: https://tramlongduc.blogspot.com
– Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/tramlongduc
– Pinterest: https://www.pinterest.com/tramlongduc
– Linkedln: https://www.linkedin.com/in/duc-tram-58491819a
– Mix: https://mix.com/ductramlong
– SoundCloud: https://soundcloud.com/chu-dai-bi
– Website: https://tramlongduc.com

#chúđạibi #giadinhtatungkinh #kinhchúđạibi #chudaibi #thầnchúđạibi #chúđạibi3biến #chúđạibi7biếnnhanh #chúđạibi21biếnnhanh #chúđạibi49biến #chúđạibi108biếnnhanh #tụngkinhchúđạibi7biến #chúđạibicóchữ #chúđạibicầuan #kinhphậtchúđạibi #tụngchúđạibi #nghekinhchúđạibi #trìchúđạibi #niệmchúđạibi #chúđạibitiếngviệt #thíchnữđồngdanh #tụngkinhtheotiếnggõmõ #thầythíchtríthoáttụngnhanh #đọcnhanh #cóchữ #nguyệnhồihướng #hồihướngcôngđức #phướcbáu #cuocsongdamme #gionggunggia #tramlongduc

Chú Đại Bi 7 biến - Gia đình ta tụng kinh
Chú Đại Bi 7 biến – Gia đình ta tụng kinh

Chú Đại Bi 7 biến

Chú Đại Bi 7 biến - thầy Thích Trí Thoát tụng NHANH có CHỮ - Nguyện hồi hướng công đức phước báu
Chú Đại Bi 7 biến – thầy Thích Trí Thoát tụng NHANH có CHỮ – Nguyện hồi hướng công đức phước báu

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
Thiên Thủ Thiên Nhãn, Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12. Nam mô na ra cẩn trì
13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14. Tát bà a tha đậu du bằng
15. A thệ dựng
16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
17. Na ma bà dà
18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19. Án. A bà lô hê
20. Lô ca đế
21. Ca ra đế
22. Di hê rị
23. Ma ha bồ đề tát đỏa
24. Tát bà tát bà
25. Ma ra ma ra
26. Ma hê ma hê rị đà dựng
27. Cu lô cu lô yết mông
28. Độ lô độ lô phạt xà da đế
29. Ma ha phạt xà da đế
30. Đà ra đà ra
31. Địa rị ni
32. Thất Phật ra da
33. Giá ra giá ra
34. Mạ mạ phạt ma ra
35. Mục đế lệ
36. Y hê di hê
37. Thất na thất na
38. A Ra sâm Phật ra xá lợi
39. Phạt sa phạt sâm
40. Phật ra xá da
41. Hô lô hô lô ma ra
42. Hô lô hô lô hê rị

43. Ta ra ta ra
44. Tất rị tất rị
45. Tô rô tô rô
46. Bồ đề dạ bồ đề dạ
47. Bồ đà dạ bồ đà dạ
48. Di đế rị dạ
49. Na ra cẩn trì
50. Địa rị sắc ni na
51. Ba dạ ma na
52. Ta bà ha
53. Tất đà dạ
54. Ta bà ha
55. Ma ha tất đà dạ
56. Ta bà ha
57. Tất đà du nghệ
58. Thất bàn ra dạ
59. Ta bà ha
60. Na ra cẩn trì
61. Ta bà ha
62. Ma ra na ra
63. Ta bà ha
64. Tất ra tăng a mục khê da
65. Ta bà ha
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
67. Ta bà ha
68. Giả kiết ra a tất đà dạ
69. Ta bà ha
70. Ba đà ma kiết tất đà dạ
71. Ta bà ha
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73. Ta bà ha
74. Ma bà rị thắng yết ra dạ
75. Ta bà ha
76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77. Nam mô a rị da
78. Bà lô kiết đế
79. Thước bàn ra dạ
80. Ta bà ha
81. Án. Tất điện đô (3 lần)
82. Mạn đà ra
83. Bạt đà gia
84. Ta bà ha…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Xem kênh Gia Đình Ta Tụng Kinh trên YouTube

1/ Chú Đại Bi 3 biến 23 phút: https://youtu.be/r-vT4l_SsiQ

2/ Chú Đại Bi 5 biến 37 phút: https://youtu.be/tuoZ5o46aTY

3/ Chú Đại Bi 7 biến 51 phút: https://youtu.be/BqfThijVrkQ

4/ Chú Đại Bi 7 biến NHANH 23 phút: https://youtu.be/jYCUH5ANBig

5/ Chú Đại Bi 21 biến 60 phút: https://youtu.be/DERu_tiaMdA

6/ Chú Đại Bi 49 biến 145 phút: https://youtu.be/tU_CkzKq4xw

7/ THẦN CHÚ ĐẠI BI 3 BIẾN – đọc Nhanh theo Chữ – trì tụng mỗi ngày tại nhà rất linh nghiệm và may mắn: https://youtu.be/eSioWo0k5WM

8/ Kinh Chú Đại Bi 7 biến có Chữ đọc NHANH thanh thoát – Nhẹ nhàng để sám hối – Thích nữ Đồng Danh: https://youtu.be/Tb1bXJo9dMQ

9/ Chú Đại Bi 7 biến – thầy Thích Trí Thoát tụng NHANH có CHỮ – Nguyện hồi hướng công đức phước báu: https://youtu.be/sgHTqOXf24Q

10/ Chú Đại Bi 21 biến đọc NHANH có CHỮ tiếng việt – Thích Nữ Đồng Danh – Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn: https://youtu.be/Cy7Xj5COk-0

11/ Niệm thần Chú Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 21 biến có CHỮ giọng đọc NHANH – Nghe hằng ngày thật kỳ diệu: https://youtu.be/2oGa9yfBwGE

12/ CHÚ ĐẠI BI 49 biến cỡ chữ to – Thầy Thích Trí Thoát đọc nhanh hiểu sâu nhớ lâu trọn đời – Linh ứng: https://youtu.be/el4pa3izK8o

13/ Tụng kinh Chú Đại Bi 108 biến NHANH có CHỮ – Sư Thích Nữ Đồng Danh – Đọc kinh mỗi ngày cầu bình an: https://youtu.be/SGnpwBNNcNg

14/ Chú Đại Bi 108 biến NHANH CÓ CHỮ – Thầy Thích Trí Thoát mp3 – Tụng kinh Chú Đại Bi 108 biến mỗi ngày: https://youtu.be/B7obPL23Bok

Tải file (MP3) Chú Đại Bi 3 biến:

1 biến | 3 biến | 5 biến | 7 biến

 

Mọi hình thức sao chép từ trang này đều được hoan nghênh.

About tramlong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *