Kinh Lăng Nghiêm Có CHỮ tiếng Việt – Thần Chú Lăng Nghiêm thầy Thích Trí Thoát tụng – Thập Chú pdf

Kinh Lăng Nghiêm Có CHỮ tiếng Việt – Thần Chú Lăng Nghiêm thầy Thích Trí Thoát tụng – Thập Chú pdf

Chú Lăng Nghiêm được xem là cốt tủy trong Phật Giáo, dù là người xuất gia hay tại gia, trì tụng mỗi ngày, thì công đức thật không thể nghĩ bàn, giúp cho hành giả tăng trưởng trí huệ, vượt qua mọi sự chướng ngại thử thách trên đường tu tập, đồng thời giúp bảo vệ chánh pháp trụ thế lâu dài, lợi lạc chúng sinh.

Ai niệm thì người đó có cảm ứng, ai trì tụng thì người đó liền được Bồ Tát Kim Cang Tạng hộ trì!

Kinh Lăng Nghiêm Có CHỮ tiếng Việt – Thần Chú Lăng Nghiêm thầy Thích Trí Thoát tụng – Thập Chú pdf là chú dài nhất, cũng gọi là “linh văn”, bởi vì nó quá linh thiêng, quá vi diệu, kỳ diệu không thể nói được, ai đọc thì người đó có cảm ứng, ai trì tụng thì người đó liền được Bồ Tát Kim Cang Tạng hộ trì. Cho nên chúng ta tu thần chú này phải nên thành ý chánh tâm, tu thân, cách vật, thế nào là “cách vật”? Tức là xa rời tất cả vật dục, cũng chính là không có tâm tham; nếu chúng ta có thể “cách vật trí tri,” thành ý chánh tâm tu thân, thì trì chú này liền có được cảm ứng lớn.

Lăng Nghiêm là tiếng Phạn, dịch là tất cả mọi việc đều chắc chắn rốt ráo, cũng tức là nghĩa của “định”, định này là vua trong tất cả các định.

Tu đạo phải dùng tâm ngay thẳng, không nên dùng tâm quanh co. Tâm ngay thẳng mới có thể đạt đến mục đích được. Nếu chúng ta cứ dùng tâm lòng vòng, quanh co mà tu Phật Pháp thì không thể nào tu thành được.

Tu pháp này, miệng phải không nói dối, không nói lời không thật, không nói thêu dệt, không nói hai lưỡi, cũng không nói lời ác. Thân cũng phải không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm.

Trong ý niệm không được có tham sân si. Vậy thì ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh rồi, tức là tổng tâm.

Phải có tâm thành mới có thể có đại cảm ứng, hiện tại liền chứng đắc năng lực không thể nghĩ bàn của thần chú.

Nếu tâm chúng ta được chuyên nhất, tâm không phóng túng, không có tạp niệm, thì có thể thành tựu đại thần thông. Trong Chú Lăng Nghiêm có năm hội, với ba mươi mấy đoạn pháp. Trong chú lại có rất nhiều pháp như pháp hàng phục, pháp dẫn dụ, pháp trừ tai, pháp tăng ích, pháp thành tựu, pháp kiết tường…

Người có đức hạnh mới có thể gặp được giáo pháp này. Người không có đức hạnh cho dù có gặp được thì cũng không hiểu rõ được chương cú thần diệu thâm sâu không thể nghĩ bàn này.

Từng giờ từng phút chúng ta không được quên mất pháp môn này, nếu chúng ta có thể thành tâm chuyên nhất thì sẽ khiến cho Phật Pháp được hưng thịnh.

Đây là diệu pháp trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được, quý vị chớ nên để cơ hội vuột qua mất.

Hòa Thượng Tuyên Hóa

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

Theo dõi kênh “Gia Đình Ta Tụng Kinh” trên:

– YouTube: https://www.youtube.com/c/giadinhtatungkinh
– YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCCz4tkyahALfAPjo7N1Gwmg
– Facebook: https://www.facebook.com/giadinhtatungkinh
– Facebook : https://www.facebook.com/cuocsongdamme2021
– Twitter: https://twitter.com/tramlongduc
– Blog: https://tramlongduc.blogspot.com
– Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/tramlongduc
– Pinterest: https://www.pinterest.com/tramlongduc
– Linkedln: https://www.linkedin.com/in/duc-tram-58491819a
– Mix: https://mix.com/ductramlong
– SoundCloud: https://soundcloud.com/chu-dai-bi
– Website: https://tramlongduc.com

 

#kinhvulanbáohiếu #kinhvulanbáohiếutrọnbộ #giađìnhtatụngkinh #vulanbáohiếu #kinhvulanbồn #kinhvulan #kinhvulanbáohiếupdf #kinhvulanbáohiếucôngơnchamẹ #kinhvulanbáohiếurằmtháng7 #kinhvulanbáohiếumụckiềnliên #kinhbáohiếuchamẹ #vulanbáohiếuchamẹ #tụngkinhvulanbáohiếu #đọckinhvulanbáohiếu #nghekinhvulanbáohiếu #tụngkinhtheotiếnggõmõ #đạilễvulanbáohiếu #cuộcsốngđammê #giọnggừnggià #tụngtheochữ #cóchữ #thầythíchtríthoát #côngơnsinhthànhcủachamẹ #kinhphật #kinhvulanbáohiếuphụmẫu #kinhvulanbáoânchamẹ #kinhbáohiếump3 #kinhvulanbaohieuthichtrithoatmp3 #tụngkinh #vulanbáohiếuchamẹcóchữ

 

Kinh Lăng Nghiêm Có CHỮ tiếng Việt - Thần Chú Lăng Nghiêm thầy Thích Trí Thoát tụng - Thập Chú pdf - Gia đình ta tụng kinh
Kinh Lăng Nghiêm Có CHỮ tiếng Việt – Thần Chú Lăng Nghiêm thầy Thích Trí Thoát tụng – Thập Chú pdf – Gia đình ta tụng kinh

Xem kênh Gia Đình Ta Tụng Kinh trên YouTube

1/ Kinh Lăng Nghiêm Có CHỮ tiếng Việt – Thần Chú Lăng Nghiêm thầy Thích Trí Thoát tụng – Thập Chú pdf: https://youtu.be/g4gbEK8vbxU

 

Mọi hình thức sao chép từ trang này đều được hoan nghênh.

About tramlong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *