Home / Phật Pháp / Kinh Phật / Nghi thức trì tụng Chú Đại Bi – TT Thích Trí Thoát

Nghi thức trì tụng Chú Đại Bi – TT Thích Trí Thoát

Chú giải Nghi thức trì tụng Chú Đại Bi – TT Thích Trí Thoát

Sự mầu nhiệm và linh nghiệm không thể bàn cãi của Phật Bồ Tát Quan Thế Âm trong cuộc sống hằng ngày. Phát nguyện nghi thức trì tụng Chú Đại Bi – TT Thích Trí Thoát vào mỗi tối trước giờ ngủ, giờ nghỉ trưa, lúc đi hoặc ngồi trên xe…

Bồ Tát Quan Thế Âm đã nói rằng: “Bhagavan, bất kỳ một sinh vật sống nào niệm và giữ thần Chú Đại Bi nếu rơi vào ba con đường tà ác, tôi nguyện không đạt được giác ngộ.

– Nếu bất kỳ người sống nào đang niệm và giữ thần Chú Đại Bi không được tái sinh trong bất kỳ cõi Phật nào, tôi nguyện không đạt được giác ngộ.
– Bất kỳ (nếu) ai khi niệm và giữ thần Chú Đại Bi không có được hạnh phúc và sự hùng biện không giới hạn, tôi nguyện không đạt được giác ngộ.
– Nếu bất kỳ người nào đang niệm và giữ thần Chú Đại Bi, nếu không có được bất cứ điều gì trong cuộc sống hiện tại của mình, thì nó không thể gọi là Đà La Ni của Trái Tim Từ Bi, trừ khi nó được sử dụng bởi những người không có đạo đức hay không hoàn toàn chân thành”.

Nghi thức trì tụng Chú Đại Bi đã thể hiện lòng từ bi vô lượng của Chư Phật và Bồ Tát dành cho tất cả chúng sinh, mang đến sự tích cực trong tâm trí họ, phát tâm lòng từ và tình yêu thương trong một cơ thể.

Thường xuyên phải đối mặt với những nghịch cảnh éo le trong cuộc đời. Chắc chắn tụng kinh Chú Đại Bi thần chú trong hoàn cảnh này có thể là tịnh hóa nghiệp xấu, thanh lọc, làm giảm những đau khổ và khó khăn của mọi chúng sanh trên trái đất này.

Trong lúc hành trì kinh Chú Đại Bi thì nghi thức chúng ta cần phải có là nên tắm rửa sạch sẽ trước khi thực hiện. Sau đó, mặc bộ áo lam gọn gàng và ngồi trước bàn thờ Phật, hoặc một bức ảnh Phật – Bồ Tát cũng được.

1/ Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

nghi thức trì tụng chú đại bi
nghi thức trì tụng chú đại bi

Pháp Vương Vô Thượng Tôn Tam Giới
Vô Luân Thất Thiên Nhân Chi Đạo Sư
Tứ Sinh Chi Từ Phụ Ư Nhất Niệm Quy Y
Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp
Xưng Dưng Nhược Tán Thán
Ức Kiếp Mạc Năng Tận
Năng Lễ, Sơ Lễ Tánh Không Tịch
Cám Ứng Đạo Giao Nan Tư Nghì
Ngã Thử Đạo Tràng Như Đế Châu
Thập Phương Chư Phật Ảnh Hiện Trung
Ngã Thân Ảnh Hiện Chư Phật Tiền
Đầu Diện Tiếp Túc Quy Mạng Lễ

Chí Tâm Đảnh Lễ:
Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá, Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường Trú Tam Bảo.(1 Lạy)

Chí Tâm Đảnh Lễ:
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bổ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 Lạy)

Chí Tâm Đảnh Lễ:
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 Lạy)

Lư Hương Sạ Nhiệt, Pháp Giới Mông Huân
Chư Phật Hải Hội Tất Diêu Văn,
Tùy Xứ Kiết Tường Vân,
Thành Ý Phương Ân.
Chư Phật Hiện Toàn Thân

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 Lần)

2/ Chú Đại Bi

chú đại bi
chú đại bi

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12. Nam mô na ra cẩn trì
13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14. Tát bà a tha đậu du bằng
15. A thệ dựng
16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
17. Na ma bà dà
18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19. Án. A bà lô hê
20. Lô ca đế
21. Ca ra đế
22. Di hê rị
23. Ma ha bồ đề tát đỏa
24. Tát bà tát bà
25. Ma ra ma ra
26. Ma hê ma hê rị đà dựng
27. Cu lô cu lô yết mông
28. Độ lô độ lô phạt xà da đế
29. Ma ha phạt xà da đế
30. Đà ra đà ra
31. Địa rị ni
32. Thất Phật ra da
33. Giá ra giá ra
34. Mạ mạ phạt ma ra
35. Mục đế lệ
36. Y hê di hê
37. Thất na thất na
38. A Ra sâm Phật ra xá lợi
39. Phạt sa phạt sâm
40. Phật ra xá da
41. Hô lô hô lô ma ra
42. Hô lô hô lô hê rị

43. Ta ra ta ra
44. Tất rị tất rị
45. Tô rô tô rô
46. Bồ đề dạ bồ đề dạ
47. Bồ đà dạ bồ đà dạ
48. Di đế rị dạ
49. Na ra cẩn trì
50. Địa rị sắc ni na
51. Ba dạ ma na
52. Ta bà ha
53. Tất đà dạ
54. Ta bà ha
55. Ma ha tất đà dạ
56. Ta bà ha
57. Tất đà du nghệ
58. Thất bàn ra dạ
59. Ta bà ha
60. Na ra cẩn trì
61. Ta bà ha
62. Ma ra na ra
63. Ta bà ha
64. Tất ra tăng a mục khê da
65. Ta bà ha
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
67. Ta bà ha
68. Giả kiết ra a tất đà dạ
69. Ta bà ha
70. Ba đà ma kiết tất đà dạ
71. Ta bà ha
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73. Ta bà ha
74. Ma bà rị thắng yết ra dạ
75. Ta bà ha
76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77. Nam mô a rị da
78. Bà lô kiết đế
79. Thước bàn ra dạ
80. Ta bà ha
81. Án. Tất điện đô (3 lần)
82. Mạn đà ra
83. Bạt đà gia
84. Ta bà ha…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Tải (Video Youtube) Chú Đại Bi 

 Thầy Thích Trí Thoát

1/ Kinh Chú Đại Bi 3 biến thời gian 23 phút: https://youtu.be/r-vT4l_SsiQ

2/ Kinh Chú Đại Bi 5 biến thời gian 37 phút: https://youtu.be/tuoZ5o46aTY

3/ Kinh Chú Đại Bi 7 biến thời gian 51 phút: https://youtu.be/BqfThijVrkQ

4/ Kinh Chú Đại Bi 21 biến, T/gian 60 phút: https://youtu.be/DERu_tiaMdA

Tải file (MP3) Nghi thức trì tụng Chú Đại Bi:

Thầy Thích Trí Thoát

1 biến | 3 biến | 5 biến | 7 biến

Mọi hình thức sao chép từ trang này đều được hoan nghênh.

About tramlong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *