Home / Phật Pháp / Kinh Phật / Bát Nhã Tâm Kinh

Bát Nhã Tâm Kinh

Bát Nhã Tâm Kinh 3 biến, 5 biến, 7 biến, 21 biến, 49 biến – Chữ chạy tiếng việt – Thầy Thích Trí Thoát tụng nhanh – SẮC và KHÔNG trong Ba La Mật