Home / Phật Pháp / Kinh Phật / Chú Đại Bi / Tụng Chú Đại Bi 5 biến – 2 phần: tốc độ Chậm và Nhanh – Chữ lớn rõ ràng, dễ đọc

Tụng Chú Đại Bi 5 biến – 2 phần: tốc độ Chậm và Nhanh – Chữ lớn rõ ràng, dễ đọc

Tụng Chú Đại Bi 5 biến – 2 phần: tốc độ Chậm và Nhanh – Chữ lớn rõ ràng, dễ đọc

Chú Đại Bi là sự linh nghiệm và mầu nhiệm của Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Phát nguyện thường tụng Chú Đại Bi 5 biến – 2 phần: tốc độ Chậm và Nhanh – Chữ lớn rõ ràng, dễ đọc vào mỗi tối trước giờ ngủ, giờ nghỉ trưa, lúc đi hoặc ngồi xe…

Người tu sĩ hãy nhớ tụng chú Đại Bi để giải trừ ác nghiệp. Người tu sĩ đã bám chặt chú Đại Bi, đi đứng nằm ngồi đều trì tụng. Kết quả là 2 mắt sáng lại.

Bất cứ người con Phật nào cũng thường ước mơ được vãng sanh sau khi từ giã cõi đời. Do lời giới thiệu của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca với 48 Lời Nguyện của Đức Phật A Di Đà, đa số Phật tử đều muốn được vãng sanh về Cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

 

Theo dõi kênh “Gia Đình Ta Tụng Kinh” trên:

– YouTube: https://www.youtube.com/c/giadinhtatungkinh
– Facebook: https://www.facebook.com/giadinhtatungkinh
– Twitter: https://twitter.com/tramlongduc
– Blog: https://tramlongduc.blogspot.com
– Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/tramlongduc
– Pinterest: https://www.pinterest.com/tramlongduc
– Linkedln: https://www.linkedin.com/in/duc-tram-58491819a
– Mix: https://mix.com/tramlongduc
– Mailchimp: https://us4.admin.mailchimp.com
– SoundCloud: https://soundcloud.com/chu-dai-bi
– Website: https://tramlongduc.com

#chúđạibi #chúđạibi5biến #giadinhtatungkinh #chúđạibi5biếnđọcnhanh #chudaibi #chúđạibiđọcchậm #kinhchúđạibi #tụngkinhchúđạibi #tramlongduc #tụngchúđạibi5biến #chudaibi5bien #kinhchudaibi

Nguyện xin được hồi hướng công đức về khắp tất cả vô số lượng chúng sinh nghe Phật pháp tu hành trong khắp mười phương pháp giới, chấm dứt nghiệp phiền não, phước đức trí tuệ sinh, đều tỏ ngộ chính pháp, phát triển bồ đề tâm, sớm tri kiến giải thoát thành vô thượng chính giác, đồng thành Phật đạo.

Kênh “Gia Đình Ta Tụng Kinh” của chúng con là hàng Phật tử tại gia, nên còn rất nhiều thiếu sót trong kiến thức, câu từ, kính mong quý Thầy, quý Cô cùng chư vị đồng đạo, Phật tử gần xa nếu thấy những điều chưa hoàn chỉnh xin chỉ giáo giúp chúng con .Chúng con xin thành kính đảnh lễ, xin được tri ân công đức. Xin kính chúc Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng các thiện hữu tri thức Phật tử gần xa thân tâm thường an lạc, phước huệ trang nghiêm, vạn sự cát tường như ý.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

1/ Nghi thức tụng Chú Đại Bi 5 biến

Chú Đại Bi 5 biến - 2 phần: tốc độ Chậm và Nhanh - Chữ lớn rõ ràng, dễ đọc
Chú Đại Bi 5 biến

Pháp Vương Vô Thượng Tôn Tam Giới
Vô Luân Thất Thiên Nhân Chi Đạo Sư
Tứ Sinh Chi Từ Phụ Ư Nhất Niệm Quy Y
Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp
Xưng Dưng Nhược Tán Thán
Ức Kiếp Mạc Năng Tận
Năng Lễ, Sơ Lễ Tánh Không Tịch
Cám Ứng Đạo Giao Nan Tư Nghì
Ngã Thử Đạo Tràng Như Đế Châu
Thập Phương Chư Phật Ảnh Hiện Trung
Ngã Thân Ảnh Hiện Chư Phật Tiền
Đầu Diện Tiếp Túc Quy Mạng Lễ

Chí Tâm Đảnh Lễ:
Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá, Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường Trú Tam Bảo.(1 Lạy)

Chí Tâm Đảnh Lễ:
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bổ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 Lạy)

Chí Tâm Đảnh Lễ:
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 Lạy)

Lư Hương Sạ Nhiệt, Pháp Giới Mông Huân
Chư Phật Hải Hội Tất Diêu Văn,
Tùy Xứ Kiết Tường Vân,
Thành Ý Phương Ân.
Chư Phật Hiện Toàn Thân

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 Lần)

2/ Chú Đại Bi 5 biến

Tụng Chú Đại Bi 5 biến - 2 phần: tốc độ Chậm và Nhanh - Chữ lớn rõ ràng, dễ đọc
Tụng Chú Đại Bi 5 biến – Tốc độ Chậm và Nhanh

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
Thiên Thủ Thiên Nhãn, Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12. Nam mô na ra cẩn trì
13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14. Tát bà a tha đậu du bằng
15. A thệ dựng
16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
17. Na ma bà dà
18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19. Án. A bà lô hê
20. Lô ca đế
21. Ca ra đế
22. Di hê rị
23. Ma ha bồ đề tát đỏa
24. Tát bà tát bà
25. Ma ra ma ra
26. Ma hê ma hê rị đà dựng
27. Cu lô cu lô yết mông
28. Độ lô độ lô phạt xà da đế
29. Ma ha phạt xà da đế
30. Đà ra đà ra
31. Địa rị ni
32. Thất Phật ra da
33. Giá ra giá ra
34. Mạ mạ phạt ma ra
35. Mục đế lệ
36. Y hê di hê
37. Thất na thất na
38. A Ra sâm Phật ra xá lợi
39. Phạt sa phạt sâm
40. Phật ra xá da
41. Hô lô hô lô ma ra
42. Hô lô hô lô hê rị

43. Ta ra ta ra
44. Tất rị tất rị
45. Tô rô tô rô
46. Bồ đề dạ bồ đề dạ
47. Bồ đà dạ bồ đà dạ
48. Di đế rị dạ
49. Na ra cẩn trì
50. Địa rị sắc ni na
51. Ba dạ ma na
52. Ta bà ha
53. Tất đà dạ
54. Ta bà ha
55. Ma ha tất đà dạ
56. Ta bà ha
57. Tất đà du nghệ
58. Thất bàn ra dạ
59. Ta bà ha
60. Na ra cẩn trì
61. Ta bà ha
62. Ma ra na ra
63. Ta bà ha
64. Tất ra tăng a mục khê da
65. Ta bà ha
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
67. Ta bà ha
68. Giả kiết ra a tất đà dạ
69. Ta bà ha
70. Ba đà ma kiết tất đà dạ
71. Ta bà ha
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73. Ta bà ha
74. Ma bà rị thắng yết ra dạ
75. Ta bà ha
76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77. Nam mô a rị da
78. Bà lô kiết đế
79. Thước bàn ra dạ
80. Ta bà ha
81. Án. Tất điện đô (3 lần)
82. Mạn đà ra
83. Bạt đà gia
84. Ta bà ha…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Xem Chú Đại Bi trên Youtube

1/ Chú Đại Bi 3 biến 23 phút: https://youtu.be/r-vT4l_SsiQ

2/ Chú Đại Bi 5 biến 37 phút: https://youtu.be/tuoZ5o46aTY

3/ Chú Đại Bi 7 biến 51 phút: https://youtu.be/BqfThijVrkQ

4/ Chú Đại Bi 7 biến NHANH 23 phút: https://youtu.be/jYCUH5ANBig

5/ Chú Đại Bi 21 biến 60 phút: https://youtu.be/DERu_tiaMdA

6/ Chú Đại Bi 49 biến 145 phút: https://youtu.be/tU_CkzKq4xw

 

Tải file (MP3) Chú Đại Bi 3 biến:

1 biến | 3 biến | 5 biến | 7 biến

 

Mọi hình thức sao chép từ trang này đều được hoan nghênh.

About tramlong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *